>> Studie-/fagplan uten emnebeskrivelse

Sosialt arbeid, sosionom (Bachelor)

Studiested Bodø
Ansvarlig fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap
Studieprogramansvarlig Høgskolelektor Lisbet Lund
E-postadresse Lisbet .Lund@hibo.no
Undervisningsspråk Norsk

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Programevaluering

Studentene trekkes inn i en muntlig evaluering av studieopplegget midtveis i emnet. Emneansvarlig er sammen med tillitsvalgt student ansvarlig for at en slik evaluering blir gjennomført. Det gjennomføres også en skriftlig evaluering av emnet. Disse evalueringene sammen med andre faglige vurderinger legges til grunn for eventuelle endringer av pensum og undervisningsopplegg.

Eksamen og vurderingsformer

Alle eksamener fra første studieår må være bestått før studenten får  begynne på andre studieår

Ex.phil kan i særskilte tilfelle vurderes som unntak.

For nærmere detaljer om eksamensformer, se under hvert enkelt emne.

Kostnader

Ingen

Beskrivelse av studiet

Bachelor i sosialt arbeid (sosionomutdanningen) er utformet med utgangspunkt i den sentrale rammeplan som gjelder for utdanning av sosionomer. Utdanningen er bygget opp av kurs på 10,20 eller 30 studiepoeng.

Som det fremgår av studiemodellen er bachelor i sosialt arbeid bygd opp på følgende måte:

Første studieår består av fem kurs hvorav fire kurs som hver er på 10 studiepoeng og ett som er på 20 studiepoeng.

Andre studieår  består i høstsemesteret av Sosialt arbeid II (30 studiepoeng). I Sosialt arbeid II skal studentene arbeide med flere deltema som familie og nettverksarbeid, miljøarbeid, psykisk sosialt arbeid, rusarbeid, kriminalomsorg og forebyggende økonomisk sosialt arbeid. Vårsemesteret er en praksisperiode på 30 sp.

Tredje studieår består i høstsemesteret av 3 kurs som hver er på 10 studiepoeng . Kursene Kommunalt barnevernsarbeid og Sosialt arbeid III er obligatoriske, mens studentene kan velge mellom kursene SA 201 S Funksjonshemmede og samfunn 1 og SA 234 Flerkulturelle utfordringer i velferdsstaten. I vårsemesteret kan studentene velge mellom kursene SA 235 Sosialt arbeid IV og Community Work from an International Perspective (15 studiepoeng).  ME118 Samfunnsvitenskapelig metode og SA203 Bacheloroppgave er obligatoriske kurs siste semester.

Studiemodellen innebærer stor grad av samkjørt undervisning med Bachelor i barnevern.

Læringsutbytte

Målet med utdanningen er å utdanne brukerorienterte, reflekterte og analytiske yrkesutøvere som er kvalifisert for å utøve omsorg for mennesker i en utsatt livssituasjon. Studentene skal tilegne seg kunnskaper for å kunne forebygge, løse eller redusere sosiale problem. I tillegg vil studentene få kunnskaper om barns utvikling og om risikoutsatte barn, unge og deres familier. Utdanningen skal gi studenten kunnskap om det norske samfunn og innsikt i samfunnets styringsstruktur.

Studiemodell

2010 Høst 2011 Vår 2011 Høst 2012 Vår 2012 Høst 2013 Vår
  Bachelor i sosialt arbeid (sosionom)
  Obligatoriske emner (130 studiepoeng)
     
Sosialt arbeid II
Sosialt arbeid III
Sosialt arbeid IV
 
     
Kommunalt barnevern
Innføring i samfunnsvitenskapelig metode
 
  Valgfrie emner (10 studiepoeng)
         
Samfunnsarbeid
   
         
Flerkulturelle utfordringer i velferdsstaten
   
         
Funksjonshemming og samfunn 1
   
  Praksis (30 studiepoeng)
       
Praksisstudier
     
             
             
  Bachelor oppgave (10 studiepoeng)
           
Bacheloroppgave
 

Klikk på emnekode for å se emnebeskrivelse, eller trykk "Studieplan med emnebeskrivelse" (øverst på siden) for å se komplett studieplan med alle emnebeskrivelser.

Videre utdanning

Studiet gir muligheter for å gå videre på mastergrad i Sosialt arbeid. I tillegg tilbyr ulike høgskoler og universitet aktuelle videreutdanninger.

Jobbmuligheter

Sosionomer arbeider i alle deler av helse- og sosialfeltet, de fleste innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten. Man finner sosionomer innenfor: 

 • barne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien
 • familierådgivningskontor
 • pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste 
 • oppsøkende virksomhet (utekontakten)
 • miljøarbeidertjeneste for funksjonshemmede og innen kriminalomsorgen.
 • arbeid med rusmisbrukere i bo- og arbeidskollektiver
 • arbeid med flyktninger og innvandrere
 • den nye arbeid og velferdsforvaltningen (NAV)
 • frivillige organisasjoner i det private næringsliv og i etater utenfor helse- og sosialsektoren
Sist oppdatert av: Mark Allan Solvoll, 25.06.2010 14:43
« Tilbake

Emner

årstrinn 1

Sosialt arbeid II - SA233S

Studiepoeng 30
Nivå Bachelornivå (videregående)
Undervisningssemester Høst 2011
Studiested Bodø
Ansvarlig fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap
Undervisningsspråk Norsk
Emneansvarlig Gunn Strand Hutchinson
E-postadresse gunn.strand.hutchinson@uin.no
Kostnader

Ingen.

Emneevaluering

Studentene trekkes inn i en muntlig evaluering av studieopplegget midtveis i emnet. Emneansvarlig er sammen med tillitsvalgt student ansvarlig for at en slik evaluering blir gjennomført. Det gjennomføres også en skriftlig evaluering av emnet. Disse evalueringene sammen med andre faglige vurderinger legges til grunn for eventuelle endringer av pensum og undervisningsopplegg.

Innhold

Studenten arbeider med følgende delemner:

 • Budsjettarbeid og planlegging.
 • Familie og nettverksarbeid
 • Forebyggende arbeid og samfunnsarbeid.
 • Psykisk sosialt arbeid.
 • Rus og rusomsorg.
 • Velferdspolitikk og forvaltning
 • Økonomisk sosialt arbeid, boligsosialt arbeid og fattigdom.

Tilbys som frittstående kurs

Studenter på bachelor i Barnevern eller Sosialt arbeid.

Forkunnskapskrav

Bestått eksamener på 1. studieår bachelor i Barnevern og Sosialt arbeid. Ex.phil kan i særskilt tilfelle vurderes som et unntak fra denne regelen. 

Undervisningsform

I hvert delemne gis blokkundervisning med ulik størrelse og varighet. Undervisningen vil veksle mellom forelesning, seminar, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentene deles i grupper som skal arbeide gjennomgående hele semesteret. Gruppene skal arbeide sammen om en gruppeeksamen, men kan også samarbeide om en individuell eksamen. Det gis et veiledningsseminar til den individuelle eksamen, samt gruppeveiledning til gruppeeksamen. Til flere av delemnene vil det bli gitt et seminar med fokus på refleksjon og ferdighetstrening. Deltagelse i disse seminarene er obligatorisk. Se reglement for obligatorisk undervisning her

Vurdering og eksamen

 • En individuell oppgave knyttet til et delemne, eller kombinasjon av flere delemner. Vurderes som eksamen med bokstavkarakter A-F. Gjennomføres i høstsemesteret. Eksamenen teller en tredjedel av endelig karakter i emnet.
 • En gruppeoppgave knyttet til et delemne eller kombinasjon av flere delemner. Vurderes som eksamen med bokstavkarakter A-F. Gjennomføres i høstsemesteret.  Eksamenen teller en tredjedel av endelig karakter i emnet.
 • Emnet avsluttes etter gjennomført praksis i påfølgende vårsemester med en muntlig eksamen, som teller en tredjedel av endelig karakter i emnet.

Pensum og anbefalt litteratur

 

 Velferdspolitikk og forvaltning

Rolv Lyngstad

 

Dølvik, J.E. m.fl. (red):

Hamskiftet. Den norske modellen i endring.

Gyldendal akademisk 2007.

Kap.1, 3, 11 og epilog.

116s.

Halvorsen, K og Stjernø, S:

Work, oil and welfare. The welfare state in Norway. Universitetsforlaget 2008.

150s.

Hanssen, G.S. m.fl.:

 

Politikk og demokrati. En innføring i stats- og kommunalkunnskap.

Gyldendal Akademisk 2005.

300s.

Økonomisk sosialt arbeid, budsjett og planlegging

Asgeir Solstad

 

Solstad, Asgeir:

Pengene og livet

Universitetsforlaget 2006

200s.

Rus og Rusomsorg

Øystein Henriksen

 

Fekjær, Hans Olav:

Rus.

3. utgave, Gyldendal akademiske 2008.

Del 2-5

297s.

Psykisk sosialt arbeid

Kate Mevik m.fl.

 

Lundby, Geir (red):

 

Terapi som samarbeid. Om narrativ praksis.

Pax forlag 2010.

260s.

Mevik,K, Trymbo, B.E.

 

Når foreldre er psykisk syke

Universitetsforlaget 2002

120s.

 

Når foreldre er psykisk syke

Universitetsforlaget 2002

120s.

 

Når foreldre er psykisk syke

Universitetsforlaget 2002

120s.

Famile og nettverksarbeid

Lisbet Lund

 

Fyrand, Live:

Sosialt nettverk : teori og praksis

Universitetsforlaget 2005

 Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

215s

Haaland, R. Kirsti:

LØFT og narrativer i profesjonelle samtaler

Universitetsforlaget 2005

160s.

Puntervoll Bø, B. og

B. C. Rappanen Olsen:

Utfordrende foreldreskap. Gyldendal akademiske 2008

200s.

Forebygging og samfunnsarbeid

Øystein Henriksen og Bente Røed Larsen

 

Hutchinson,.G.:

Samfunnsarbeid - Mobilisering og deltakelse i sosialfaglig arbeid

Gyldendal Akademiske 2010.

172s.

Helland, Håvard og Øia, Tormod:

Forebyggende ungdomsarbeid.

Fagbokforlaget 2000. (Unntatt kap. 6)

200s.

Kompendium

Diverse undervisningstema

 

Kompendium

Øystein Henriksen:

Sosialt arbeid II.

250s.

 

 

 

Overlappende emner

Følgende emner gir studiepoengsreduksjon:
PO111S Offentlig politikk og administrasjon, 10 studiepoeng
PO111S Offentlig politikk og administrasjon, 10 studiepoeng
SA204S-001 000 Sosialt arbeid 2, 20 studiepoeng
SA206S 000 Sosialt arbeid 2a, 20 studiepoeng
SA227S Sosialt arbeid II, 20 studiepoeng
SA249S Sosialt arbeid II, 20 studiepoeng
SA259S Sosialt arbeid II, 30 studiepoeng
SA267S Arbeid med sosiale problem, 20 studiepoeng

Praksisstudier - SA202S

Studiepoeng 30
Nivå Bachelornivå (grunnleggende)
Undervisningssemester Vår 2012
Studiested Bodø
Ansvarlig fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap
Undervisningsspråk Norsk
Emneansvarlig Marit Tveraabak
E-postadresse marit.tveraabak@uin.no
Kostnader

Studentene må påregne noen utgifter i forbindelse med transport, kost og losji.

Høgskolen dekker utgifter i henhold til faste satser vedtatt av Høgskolestyret. Se link på nettsiden her

Emneevaluering

I samlingsuke avholdes klassens time hvor emne og opplegg kan drøftes.  Det gjennomføres også skriftlig evaluering av emnet.  Disse drøftingene og evalueringene legges sammen med andre faglige vurderinger til grunn for eventuelle endringer av pensum og opplegg.

Innhold

I vårsemesteret, før studentene går ut i praksis, er det en ukes praksisforberedende kurs. Introduksjon til praksisforberedelser starter tidlig i høstsemesteret. Praksisen varer i 20 uker. Praksis skal primært gjennomføres i Nordland fylke. Aktuelle praksisområder vil være bl.a ulike institusjoner knyttet opp mot rus, psykiatri, barnevern, miljøarbeid, sosialkontor, Nav kontor, flyktningekontor ol.

Det gis også mulighet til å ha praksis i utlandet ved godkjente samarbeidsinstitusjoner. Det finnes egne retningslinjer og krav for de studenter som ønsker praksis i utlandet.

Tilbys som frittstående kurs

Må være tatt opp som student på bachelor i barnevern eller bachelor i sosialt arbeid, og ha bestått første studieår.

Forkunnskapskrav

Eksamener fra første studieår må være bestått før studentene går ut i praksis.

Undervisningsform

Forelesninger, seminar og arbeid i mindre grupper og praktisk sosialt arbeid.

Det er obligatorisk oppmøte på praksisforberedende kurs og på sluttsamling. Se reglement for obligatorisk undervisning her

Det er obligatorisk frammøte i praksis. Se eget reglement for praksis. her

Full tid vårsemester, 20 uker.

Vurdering og eksamen

Studentene skal levere en dagbok fra praksisperioden som vurderes som bestått / ikke bestått.  

Studenten skal også skrive en oppgave ut i fra et selvvalgt tema som vil vurderes som bestått / ikke bestått.

Studenten må gjennomføre 20 uker i praksis.

Veiledningsrapporten vil også legges til grunn for vurdering av studentens praksis.

Se eget reglement for praksis.

Se eget reglement for praksis i Fronter og her

 

Pensum og anbefalt litteratur

Pensum foreligger før studieårets start.

Overlappende emner

Følgende emner gir studiepoengsreduksjon:
SA253S Praksisstudier, 30 studiepoeng
SA263S Praksis, 30 studiepoeng

årstrinn 2

Språk/Language:

Engelsk

Kommunalt barnevern - SA200S

Studiepoeng 10
Nivå Bachelornivå (videregående)
Varighet 1 semester
Undervisningssemester Høst 2012
Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår
Studiested Bodø
Ansvarlig fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap
Undervisningsspråk Norsk
Emneansvarlig Carina Fjelldal
E-postadresse carina.fjelldal@uin.no
Kostnader

 

Emneevaluering

Studentene trekkes inn i en muntlig evaluering av studieopplegget midtveis i emnet. Emneansvarlig er sammen med tillitsvalgt student ansvarlig for at en slik evaluering blir gjennomført. Det gjennomføres også en skriftlig evaluering av emnet. Disse evalueringene sammen med andre faglige vurderinger legges til grunn for eventuelle endringer av pensum og undervisningsopplegg.

Innhold

Kurset omhandler saksbehandling i barnevernet, herunder håndtering av meldinger, gjennomføring av undersøkelse, anvendelse av hjelpetiltak, fosterhjemsplassering, institusjonsplassering og fylkesnemndsbehandling. Videre vil det bli lagt vekt på den historiske utvikling av barnevernet. Det vil i kurset bli lagt vekt på å se barnevernet i et sosialfaglig og et samfunnsvitenskapelig perspektiv.

Læringsutbytte

Kurset er en del av bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern. Kurset vil gi ferdigheter i forhold til saksbehandling i barnevern, vurderinger, samt utvikle refleksjonskompetanse i forhold til kompliserte barnevernssaker. Kurset vil også gi kompetanse med å forstå barnevernet i et historisk perspektiv

Spesielt anbefalte valgfag

Beskrives dersom studieprogrammet har valgemner, og ett eller flere valgfag anbefales foran andre.

Tilbys som frittstående kurs

Bestått 1. studieår av bachelor i sosialt arbeid eller bachelor i barnevern. Studenten må i tillegg ha bestått praksisemnet

Forkunnskapskrav

Bestått 1. studieår av bachelor i sosialt arbeid eller bachelor i barnevern. Studenten må i tillegg ha bestått praksisemnet.

Undervisningsform

Forelesning,  heltid.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Studentene evalueres på bakgrunn av skoleeksamen - 6 timer

Karakter A-F

Vurdering og eksamen

Studentene evalueres på bakgrunn av en hjemmeeksamen, 1 uke, som teller 100 prosent av karakteren. Gis bokstavkarakter A-F.

Praksis

Ïngen

Studieprogresjonskrav

Ingen

Pensum og anbefalt litteratur

Bøker:

 • Bunkholdt, Vigdis og Sandbæk, Mona (2008): Praktisk barnevernsarbeid 4.reviderte utgave Universitetsforlaget
 • Fauske, H mfl. (2009) Det nye barnevernet. Nordlandsforskning. Rapport nr.8 (rapporten kan kjøpes på  Nordlandsforskning)
 • Lichtwarck,W og Clifford,G(red)(2010): Modernisering av barnevernet. Kap 1,3,4 og 8
 • Thrana, Hilde Marie (2008). Vil jeg bestemme? Om barn og ungdoms medvirkning. Gyldendal Akademisk.

 

Overlappende emner

Følgende emner gir studiepoengsreduksjon:
SA250S Kommunalt barnevern, 10 studiepoeng
SA260S Kommunalt barnevern, 10 studiepoeng

Språk/Language:

Engelsk

Funksjonshemming og samfunn 1 - SA201S

Studiepoeng 10
Nivå Bachelornivå (videregående)
Type emne

Valgbart

Varighet Del av et semester
Undervisningssemester Høst 2012
Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår
Studiested Bodø
Ansvarlig fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap
Undervisningsspråk Norsk
Emneansvarlig Gunn Strand Hutchinson
E-postadresse gunn.strand.hutchinson@uin.no
Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis- evaluering og slutt- evaluering).  Evalueringene inngår som en del av universitets kvalitetssikringssystem

Innhold

Kurset starter med gjennomgang av forståelse av funksjonshemning, sosialpolitisk utvikling og rammer og grunnlag for handling. 

Under overskriften  forvaltnings- og informasjonsarbeid tas aktuell lovgivning for helse- og omsorgstjenester opp og saksbehandling av disse tjenester. Her inngår arbeid med utarbeidelse og oppfølging av individuell plan og rettigheter og tjenester knyttet til ulike livsfaser og situasjoner.

Miljøarbeid tas opp i kurset.

Under overskriften fjerning av funksjonshemmede barrierer vil arbeidet med synliggjøring av slike barrierer, og samarbeid med berørte og andre, for å få til endring av hindringer på kollektivt nivå  tas opp. I denne sammenhengen vil også fokus settes på mandat for slikt arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:

 • ha kunnskap om ulike perspektiver på funksjonshemning og hvordan forståelse og sosialpolitiske strategier har endret seg over tid
 • ha faktakunnskap, teoretisk kunnskap og kunnskap om metoder som inngår i forvaltnings- og informasjonsarbeid, miljøarbeid og arbeid med fjerning av funksjonshemmende barrierer i samfunnet
 • kjenne til rettigheter og tjenester knyttet til ulike livsfaser og situasjoner
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid i emnet
 • forstå etiske utfordringer involvert i emnets forskning, formidling og praksis

Ferdigheter

Studenten skal:

 • kunne anvende faglig kunnskap i sosialt arbeids praksis, i forvaltnings- og informasjonsarbeid, miljøarbeid og arbeid med fjerning av funksjonshemmende barrierer
 • evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap
 • vise evne til å treffe begrunnede valg
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • beherske de arbeidsformer som gjelder i tråd med etiske krav og retningslinjer

Tilbys som frittstående kurs

Nei.  Emnet er åpent for studenter ved studiet Bachelor i barnevern og Bachelor i sosialt arbeid

Forkunnskapskrav

Bestått eksamener for første studieår, samt godkjent praksis. Ex.phil kan i særskilte tilfeller vurderes som et unntak fra denne regelen.

Undervisningsform

”ansikt til ansikt”

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger, seminarer og arbeid med oppgaver

Vurdering og eksamen

Studenten evalueres på grunnlag av en skriftlig skoleeksamen på 6 timer som sensureres med bokstavkarakterer (A-F).

Pensum og anbefalt litteratur

Bøker:

 • Hutchinson, Gunn Strand (2007) Sosialt arbeid i kommunen.  Samfunnsmandat og handlingsrom. Oslo: Gyldendal Akademisk. 
 • Lorentzen, Per (2011) Ansvar og etikk i miljøarbeid. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Tøssebro, Jan (2010) Hva er funksjonshemming?  Oslo:Universitetsforlaget.

Kompendium Funksjonshemning og samfunn 1.  Barnevernpedagog- og sosionomutdanningen  2012/2013: 

 • Christen, Karen og Nilssen, Even (2006) Fire idealtypiske kulturer. I Omsorg for de annerledes svake. Et overvåket hverdagsliv.  Kap. 5. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Gundersen, Knut og Moynahan, Luke (2006)  Nettverk og sosial kompetanse.  Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap, 6 .
 • Imrie, Rob (2007) Fra universell til inkluderende utforming av bygninger og de fysiske omgivelsene.  I Swain, John, French, Sally, Thomas, Carol (eds.) Funksjonshemmende barrierer – funksjonsfremmende samfunn. Oslo: Kommuneforlaget.
 • Kjellevold, Alice (2005) Hensynet til brukeren – idealet om brukerorientering i helse- og sosialtjenesten.  I Willumsen (red.) Brukernes  medvirkning, Oslo: Universitetsforlaget.
 • Kjønnstad, Asbjørn og Syse Aslak (2008) Velferdsrett 1. Grunnleggende rettigheter, rettsikkerhet og tvang. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Kroken, Jørn (2008) For lite kunnskap om tvang og makt. Art. i Fagtidsskriftet Fontene 5/2008.
 • Lundeby, Hege og Tøssebro, Jan  (2009) Livsløp i familier med funksjonshemmede barn. I Tøssebro, Jan (red.) Funksjonshemming – politikk, hverdagsliv og arbeidsliv, Oslo: Universitetsforlaget.
 • Sosial- og helsedepartementet (2001) Kortversjon av 2001:22.  Fra bruker til borger.  En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer.
 • Stewart, John (2007) Egen bolig og et uavhengig liv. I Swain, John, French, Sally, Thomas, Carol (eds.) Funksjonshemmende barrierer – funksjonsfremmende samfunn. Oslo: Kommuneforlaget.
 • Thommesen, Hanne (2010) Individuell plan og ansvarlig tjenesteyter. I Thommesen, Hanne (red.) Rehabilitering som politikk, virksomhet og studiefelt. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Vedeler, Janikke Solstad og Mossige, Svein (2009) Barriere for karriere. I Tøssebro, Jan (red.) Funksjonshemming – politikk, hverdagsliv og arbeidsliv, Oslo: Universitetsforlaget.
 • Wendelborg, Christian og Ytterhus, Borgunn (2009) Sosialt samvær og deltakelse med jevnaldrende i oppveksten. I funksjonshemming – politikk, hverdagsliv og arbeidsliv, Tøssebro, Jan (red.) Oslo:Universitetsforlaget.

Pensum på nett med linker i undervisningsplanen:

 • Barne- og likestillingsdepartmenetet (2009): Norge universelt utformet 2025.  Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjegelighet 2009-2013. les her
 • Sosial- og Helsedirektoratet (2006): IS-1040 Veileder: Saksbehandling og dokumentasjon for pleie og omsorgstjenester.. Veileder saksbehandling og dokumentasjon for pleie og omsorgstjenester
 • Johansen, Vegard, Askheim, Ole Petter, Andersen, Jan  og Guldvik, Ingrid (2010) Stabilitet og endring. Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. Høgskolen i Lillehammer, forskningsrapport 143/2010. her

Anbefalte lover og informasjon som finnes på nett:

 

 

Overlappende emner

Følgende emner gir studiepoengsreduksjon:
SA251S Funksjonshemming og samfunn 1, 10 studiepoeng
SA261S Flerkulturelle utfordringer i velferdsstaten, 10 studiepoeng

Språk/Language:

Engelsk

Flerkulturelle utfordringer i velferdsstaten - SA234S

Studiepoeng 10
Nivå Bachelornivå (videregående)
Type emne

Valgbart

Varighet Kurset går over ca 6 uker
Undervisningssemester Høst 2012
Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår
Studiested Bodø
Ansvarlig fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap
Undervisningsspråk Norsk
Emneansvarlig Jorid Krane Hanssen
E-postadresse jorid.krane.hanssen@uin.no
Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur       

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Innhold

Kurset inneholder tre hovedtemaområder, som hver består av ulike deltematikker:

 1. 1.     ”Vi ” og ”de andre”- møter mellom mennesker og systemer
 • Kulturforståelse, konstruksjon av ”vi” og ”de andre”
 • Etnisk mangfold, minoritet og majoritet
 • Fremmedfrykt, diskriminering, rasialisering
 • Velferdsstatens kulturelle og ideologiske grunnlag
 1. 2.     Problematikk knyttet til innvandring, flyktninger og asylsøkere
 • Migrasjon og eksiltilværelse
 • Norsk flyktning- og asylpolitikk
 • Innvandrings - og integreringspolitikk og praksis; ordninger og systemer
 • Språkutfordringer, tolk og tolkning
 • Sosialt arbeid med flyktninger og innvandrere
 1. 3.     Familie, barn og ungdom
 • Foreldre – barn, barneoppdragelse
 • Ungdom
 • Ekteskap, tvangsekteskap
 • Erfaringer fra praksisfeltet; ”mødre møter mødre”

Læringsutbytte

Kunnskap

 • En bred kunnskap om temaer, teorier, problemstillinger og prosesser som omhandler flerkultur
 • Å forstå fler- /interkulturelle utfordringer i velferdsstaten.
 • Om flerkulturelt sosialt arbeid; integrasjonsstrategier, ulike oppdragelsestradisjoner og familiemønstre, språk og identitet, enslige mindreårige flyktninger mv.
 • Migrasjonsforståelse
 • Om fremmedfrykt, diskriminering, rasisme
 • Om ”vi og de andre”, forholdet minoritet og majoritet
 • Norsk innvandrings,- integrerings, -  og asylpolitikk. Relevant lov- og regelverk

Ferdigheter

 • En bevisstgjøring om egne verdier og holdninger gjennom kritisk refleksjon over flerkulturelle problemstillinger og tema.
 • Å utvikle handlingsberedskap for å kunne håndtere ulike typer utfordringer i fremtidig yrkespraksis innen sosialt arbeid

Generell kompetanse

 • Å skaffe seg innsikt i relevante fag – og yrkesetiske problemstillinger innen temaområdet
 • Å kunne beherske de arbeidsformer som gjelder i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • Å kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor temaområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Spesielt anbefalte valgfag

Kurset er et valgemne, og tematikken gir svært relevant kunnskap for framtidige sosialarbeidere

Tilbys som frittstående kurs

Nei, kurset er for studenter på Bachelor i barnevern og Bachelor i sosialt arbeid. Kurset er et valgemne for 3.årsstudenter.

Forkunnskapskrav

Bestått eksamen fra første studieår i Bachelor i Barnevern eller Bachelor i Sosialt arbeid, samt bestått praksis

Anbefalte forkunnskaper

Bestått eksamen fra første og andre studieår i Bachelor i Barnevern eller Bachelor i Sosialt arbeid, samt bestått praksis. Ex.phil. kan i særskilte tilfelle vurderes som et unntak fra denne regelen.

Undervisningsform

”Ansikt til ansikt”.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, oppgavearbeid

Følgende hoveddeler/temaer av kurset er obligatorisk:

 • Problematikk knyttet til innvandring, flyktninger og asylsøkere
 • Familie, barn, ungdom og kjønn

Viser her til”Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland (UiN)” og lokale reglement og retningslinjer på www.uin.no/Lover og Reglement. 

Vurdering og eksamen

En skoleeksamen, 6 timer, som teller 100% av karakteren. Gis bokstavkarakter A-F.

Praksis

Ingen

Studieprogresjonskrav

Bestått eksamen fra første studieår i Bachelor i Barnevern eller Bachelor i Sosialt arbeid, samt bestått praksis

Pensum og anbefalt litteratur

Bøker:

 • Eide, K., Quereshi, N.A. og Vike, H. (2009) Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal akademisk
 • Otterstad, A.M. (red.) (2008) Profesjonsutøvelse og sosialt mangfold – fra utsikt til innsikt. Oslo: Universitetsforlaget

Overlappende emner

Følgende emner gir studiepoengsreduksjon:
SA228S Interkulturelt sosialt arbeid, 10 studiepoeng
SA254S 000 Flerkulturelle utfordringer i velferdsstaten, 10 studiepoeng

Språk/Language:

Engelsk

Sosialt arbeid III - SA240S

Studiepoeng 10
Nivå Bachelornivå (videregående)
Type emne

Obligatorisk

Varighet Del av et semester
Undervisningssemester Høst 2012
Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår
Studiested Bodø
Ansvarlig fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap
Undervisningsspråk Norsk
Emneansvarlig Trude Gjernes
E-postadresse trude.gjernes@uin.no
Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. 

Emneevaluering

Studentene trekkes inn i en muntlig evaluering på slutten av emnet. Emneansvarlig er sammen med tillitsvalgt student ansvarlig for at en slik evaluering blir gjennomført.

Innhold

Kurset  omhandler faglige og yrkesetiske problemstillinger sosialarbeideren vil kunne møte i utøvelsen av faget. Her inngår utfordringen i hvordan kommunisere med barn, unge, familier og ulike samarbeidspartnere. Gjennom kurset skal studenten øke sin kompetanse i å handle forsvarlig i møtet med mennesker i utsatte livssituasjoner og oppøve evnen til å identifisere og reflektere over ulike dilemma de vil møte som praktikere.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:

 • ha kunnskap om og forståelse for menneskesynet i sosialt arbeids verdigrunnlag
 • ha innsikt i yrkesetiske problemstillinger i sosialt arbeid
 • ha kunnskap om tverrfaglig samarbeid
 • ha kunnskap om yrkesetikkens innhold og betydning

Ferdigheter

Studenten skal:

 •         ha innsikt i ulike dilemmaer knyttet til egne praksiserfaringer        
 •         ha innsikt i systematisk refleksjonsarbeid knyttet til dilemma situasjoner
 •         ha innsikt i egne verdier og hvordan de kan påvirke faglige valg     
 •         ha innsikt i betydningen av egen bevisstgjøring omkring verdivalg
 •         ha oppøvd evnen til å reflektere over eget uttrykk i relasjonsarbeid og i tverrfaglig samarbeid

Generell kompetanse

Studenten skal:

 •        ha opparbeidet innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 •        ha videreutviklet evnen til å kommunisere med mennesker i sårbare livssituasjoner
 •        ha videreutviklet evnen til å reflektere over egne verdier og holdninger i fagutøvelsen

Tilbys som frittstående kurs

Nei. Emnet er åpent for studenter ved studiet Bachelor i sosialt arbeid

Forkunnskapskrav

Det er en forutsetning at studenten har bestått alle eksamener fra 1. studieår i tillegg til praksis.

Undervisningsform

Forelesninger, gruppearbeid og veiledning i gruppe.

”Ansikt til ansikt”

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesninger, refleksjonsarbeid, gruppearbeid og arbeid med oppgaver.

Hele emnet har obligatorisk frammøteplikt.

Vurdering og eksamen

Studenten evalueres på grunnlag av en obligatorisk hjemmeoppgave (forprøve) som må være godkjent for å gå opp til muntlig eksamen.

Pensum og anbefalt litteratur

Bøker:

 • Eide, Solveig Botnen og Berit Skorstad (2010) Etikk – utfordring til ettertanke i sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. (ca. 240 sider)
 • Normann, S.og Tveraabak, M.(2010): Læring i og av praksis. Fagforbundet (ca. 35 s.)
 • Olsen, Ruth og Siv Oltedal (red.) (2007): Blikk på praksis. Sosialarbeidere forteller fra yrkeslivet.  Oslo: Gyldendal Akademisk.  Kap. 1,3,4,5,7,9,11 (ca. 165 sider)
 • Lauvås, K. og Lauvås, P (2004): Tverrfaglig samarbeid. Oslo Universitetsforlaget (ca 240 sider)

Overlappende emner

Følgende emner gir studiepoengsreduksjon:
SA256S Sosialt arbeid III, 10 studiepoeng

Språk/Language:

Engelsk

Samfunnsarbeid - SA242S

Studiepoeng 10
Nivå Bachelornivå (grunnleggende)
Type emne

Valgbart

Varighet Eit semester
Undervisningssemester Høst 2012
Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår
Studiested Bodø
Ansvarlig fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap
Undervisningsspråk Engelsk
Emneansvarlig Siv Oltedal
E-postadresse Siv.Oltedal@uin.no
Kostnader

Ingen

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Innhold

Dette kurset fokuserer på ulike teoriar, metodar og tilnærmingar innan samfunnsarbeid utifrå eit internasjonalt perspektiv. Kurset inneheld ulike deler. Ein part dreier om fokus på teoriar og metodar. Ein annan part er knytta til eit viruelt kasus som er tilgjengeleg på læringsplattformer i kurset. Studentane vil utarbeide ein prosjektplan relatert til dette virtuelle kasuset, ved å samarbeide og samanlikne ulike tilnærmingar. Studenten vil lære om samfunnsarbeid og den historiske bagrunnen. Dei vil også få utvikle forståing for den manipuleringsrisikoen som kan oppstå når ein utarbeider samfunnsarbeid frå eit grasrot nivå. Studenten vil også lære om fordeler og makt som ligg i ulike tilnærmingar som blir I verksett frå eit nedanfrå og opp perspektiv.

Læringsutbytte

I kurset vert det lagt vekt på integrasjon av kunnskap, ferdighetar og haldningar, som vil seie at studenten ikkje bare treng generell kunnskap, men også må utvikle det å tilpasse kunnskap, ferdighetar og haldningar til spesifikke situasjonar.

Studenten vil lære å samle saman og analyse relevant information om samfunn og lokalsamfunn og kunne rapportere om desse funna.

Studenten vil utvikle det å kunne sjå etter mulighetar på makro-, meso- og mikronivå i ulike samfunn

Studenten vil utvikle det å kunne reflektere over det å forstå ulike situasjonar og bli i stand til å tilpasse dei valgte metodane til konteksten.

Studenten vil utvikle refleksjon over si eiga læring og over den kontinuerlege profesjonelle utviklinga

Spesielt anbefalte valgfag

Beskrives dersom studieprogrammet har valgemner, og ett eller flere valgfag anbefales foran andre.

Tilbys som frittstående kurs

Studentar ved Universitetet i Nordland og som oppfyller krav til forkunnskap kan velge kurset som valgkurs. Eksterne studentar kan sende søknad om opptak via studiet samfunnsarbeid.

Forkunnskapskrav

Dette er eit kurs på 200 nivå, og studenten må enten ha gjennomført første studieår ved ei sosialarbeidarutdanning, eller gjennomført to år av ei bachelorutdanning i samfunnsvitskap

Undervisningsform

Nettbasert. Les mer på www.vircamp.net.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Det er mappekrav i kurset, sjå vurderingsformer.

Vurdering og eksamen

Vurderinga i dette kurset er i form av innlevering av mappe (portfolio). Dette tyder at kurset er oppgåve orientert og som del av læringsprosessen vil studenten få tilbakemelding på oppgåvene i løpet av kurset. Som konskevens av dette, vil studentane ha mulighet til å forbetre sine opphavelege prestasjonar.  Alle oppgåver må vere gjennomførte før eksamensperioden eller sluttvurderinga. Utførte oppgåver vil bli samla i ei mappe og utvalte oppgåver vil bli lagt fram i eksamensmappa. Maksimum tal på ord eksamensmappa er 5000, pluss vidare 1000 om refleksjon av læringsprosessen. Informasjon om kva for nokre oppgåver som skal leverast inn i eksamensmappa vil vere omlag tre veker før endeleg eksamen. Karakter blir gitt frå A-F (kor F er ikkje bestått).

Praksis

Ingen

Studieprogresjonskrav

Ingen

Pensum og anbefalt litteratur

Bøker:

 • Adams, R. (2009). Being a critical practioner. In Adams. R., Domminelli, L. & Payne, M. Critical practice in social work, Basingstoke, Palgrave Macmilliam. Ch 21, pp 233- 248.
 • Borrop. T. (2006). The Creative Community Builders´s Handbook. How to Transform Communities using Local Assets, Art, and Culture. Fieldstone Alliance.
 • Bracht, N., Kingsbury, L. & Rissel, C. (1999). A five-stage community organization model for health promotion. In Bracht, N. (ed.) Health promotion at the community level: new advances.  2.nd ed. Thousand Oaks, Calif, SAGE Publications, pp 83 - 104
 • Ife, J. & Fiske. L. (2006). Human rights and community work. International Social Work 49 (3) pp 297–308
 • Ife J. & Tesoriero, F. (2006). Community Development. Community-based alternatives in an age of globalisation. Pearson Education Australia. Chap. 3-7 og 9-13 
 • Larsen, AK., Hole,GO (2007) The Role of the Virtual Classroom in Opening up the European Curriculum pp 73-89 in: Frost,E,;Freitas,M.J.; Campanini,A. (2007) Social Work Education in Europe. Rome. Carocci.
 • Mast, T. (2006). Logical Framework Approach with an appreciative approach. Sida Civil Society Centre 
 • McKnight, J.L & Kreetzmann, J.P. (2005). Mapping Community Capacity. In Minkler, M (ed) Community organizing and community building for health, New Brunswick, N.J., Rutgers University Press. 
 • Ronnby, A. (2009). Empowering people by community building. In Strand Hutchinson, G (ed.). Community work in the Nordic countries- new trends. Oslo: Universitetsforlaget  
 • Rohleder, P. Swartz, L., Carolissen, R., Bozalek, V. & Lebowitz, B. (2008): ‘‘Communities Isn’t Just About Trees and Shops’’: Students from Two South African Universities Engage in Dialogue About ‘Community’ and ‘Community Work’. Journal of Community & Applied Social Psychology 18:, pp 253–267
 • Swanepoel, H. & De Beer, F. (2007). Community Development - Breaking the cycle of poverty. Landsdowne, SA: Juta & Co Ltd.
 • Twelvetrees, A. (2008). Introduction: What is community work?. In Community Work. Basingtoke: Palgrave Macmillam.
 • Wallerstein. N. (2006). What is the evidence on effectiveness of empowerment to improve health? WHO Europe, Health Evidence Network Report February 2006
 • Økland & Henriksbø. (2009). Community work in the Nordic countries- new trends. In Strand Hutchinson, G. (2009) Community Work in the Nordic Countries – new trends.  Oslo: Universitetsforlaget  

Overlappende emner

Følgende emner gir studiepoengsreduksjon:
SA239S Samfunnsarbeid fra et internasjonalt perspektiv, 0 studiepoeng

Språk/Language:

Engelsk

Innføring i samfunnsvitenskapelig metode - ME118S

Studiepoeng 10
Nivå Bachelornivå (grunnleggende)
Type emne Obligatorisk
Varighet 5 uker
Undervisningssemester Vår 2013
Hvilket år i studieprogrammet -----
Studiested Bodø
Ansvarlig fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap
Undervisningsspråk Norsk
Emneansvarlig Ann Therese Lotherington
E-postadresse ann.therese.lotherington@uin.no
Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensulitteratur
Emneevaluering Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringsprogram

Innhold

Emnet gir en innføring i samfunnsvitenskaplige metoder, både kvantitative og kvalitative. Emnet presenterer og diskuterer de sentrale begrepene innen samfunnsvitenskapelige metoder, metodenes logiske oppbygging og hvordan kvalitative data (intervjuer og observasjoner) og kvantitative data (statistikk) produseres.

Emnet behandler blant annet:

 • Utvikling av forskningsdesign
 • Betydningen av en velutviklet problemstilling/forskningsspørsmål
 • Forholdet mellom teori og empiri
 • Hvordan forskningen produserer data
 • Hvordan data tolkes og analyseres
 • Forskjeller og likheter mellom kvalitativ og kvantitativ metode
 • Skriving som en unik, selvstendig tenke- og analyseprosess

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet og bestått eksamen skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse:

Kunnskap

 • Ha oversikt over ulike samfunnsvitenskapelige metoder
 • Kunne innholdet i ulike metodiske tilnærminger og analysemåter
 • Kunne redegjøre for sentrale metodebegreper
 • Kunne forstå etiske utfordringer knyttet til ulike metoder

Ferdigheter

 • Kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • Kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • Kunne vurdere etiske utfordringer knyttet til samfunnsvitenskapelig forskningsaktivitet

Kompetanse

 • Kunne planlegge og gjennomføre en enkel forskningsoppgave
 • Være i stand til å lese samfunnsvitenskapelig faglitteratur, samt presentasjoner av forskning i media med en bedre evne til å forstå og kritisk vurdere de resultater som presenteres

Tilbys som frittstående kurs

Undervisningen er åpen for alle.

Forkunnskapskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen særskilte, men et godt grep om matematikk vil være en fordel.

Undervisningsform

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger og seminarer, samt individuell lesing av og arbeid med pensum. I forelesningene gis det en innføring i sentrale tema, mens det i seminarene legges vekt på at studentene skal få øvelse i utforming av forskningsdesign. Det er helt nødvendig at studenten bruker tid på å lese og arbeide med pensumslitteraturen.

Vurdering og eksamen

Skoleeksamen 6 timer som teller 100% karakteren. Karakterskala A-F

Praksis

Nei.

Studieprogresjonskrav

Nei.

Pensum og anbefalt litteratur

 • Dalen, Monica (2011) Intervju som forskningsmetode. Oslo: Universitetsforlaget
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2010) Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2. utgave

 

Overlappende emner

Følgende emner gir studiepoengsreduksjon:
33707-2 000 Generell sosiologi og sosiologisk analyse, 10 studiepoeng
ME119S Samfunnsvitenskapelig metode, 10 studiepoeng
ME123S Innføring samfunnsvitenskaplig metode, 10 studiepoeng

Bacheloroppgave - SA205S

Studiepoeng 10
Nivå Bachelornivå (videregående)
Type emne

Obligatorisk

Varighet 8 uker
Undervisningssemester Vår 2013
Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår
Studiested Bodø
Ansvarlig fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap
Undervisningsspråk Norsk
Emneansvarlig Rune Mathisen
E-postadresse rune.mathisen@uin.no
Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Innhold

Studentene skal skrive en bacheloroppgave med bakgrunn i empirisk materiale hentet fra det sosialfaglige feltet. Studentene skal i en prosjektperiode på 8 uker gjennomføre en empirisk undersøkelse som skal presenteres i en skriftlig oppgave. I oppgaven skal det gjøres rede for fagområde, problemstilling, metoder og funn.

Arbeidet skal gjennomføres i grupper på 2-3 studenter. I spesielle tilfeller (helsemessige eller sosiale årsaker), kan det gis dispensasjon fra kravet om gruppearbeid. Studentene må søke skriftlig om dispensasjon, hvor det begrunnes og evt. dokumenteres årsakene til ønsket om dispensasjon. Søknad sendes på mail til emneansvarlig innen utgangen av januar samme semester.

Forut for prosjektperioden arrangeres det minimum 2 forelesninger à 3 timer hvor studentene introduseres for arbeidet som skal gjøres i prosjektperioden.

Hver gruppe får inntil 4 timer veiledning. Tema og problemstilling for oppgaven utarbeides i samarbeid med emneansvarlig og veileder, og må være relevant for sosialt arbeid.

Oppgavene må ikke overskride 35 sider tekst. Referanser og vedlegg kommer i tillegg. Hvis en student innvilges dispensasjon må ikke oppgaven overskride 25 sider.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Å utforme og avgrense et temaområde og en problemstilling
 • Å anvende samfunnsvitenskapelige metoder
 • Å kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen temaområdet
 • Å kunne identifisere ulike teorier og metoder innen temaområdet

Ferdigheter

 • Å kunne anvende faglig og teoretisk kunnskap samt relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på teoretiske problemstillinger
 • Å tilegne seg ny oppdatert kunnskap
 • Å kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser problemstillingen

Generell kompetanse

 • Å kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger, drøftinger og løsninger skriftlig
 • Å kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innen temaområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Spesielt anbefalte valgfag

Ingen

Tilbys som frittstående kurs

Nei, kurset er for studenter på Bachelor i sosialt arbeid.

Forkunnskapskrav

Bestått eksamen fra første studieår i Bachelor i Sosialt arbeid, samt bestått praksis. Ex.phil. kan i særskilte tilfelle vurderes som et unntak fra denne regelen.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått eksamener fra første, andre og tredje studieår i Bachelor i Sosialt arbeid, samt bestått praksis.

Undervisningsform

Ansikt-til ansikt” 

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Forelesning, gruppearbeid og veiledning

Vurdering og eksamen

Bacheloroppgaven er en egen eksamen som sensureres av to interne sensorer. Oppgavene bedømmes med bokstavkarakterer.

Studenter som får karakteren F (ikke bestått) får en skriftlig begrunnelse og får anledning til å levere ny oppgave innen en avtalt frist.

Praksis

Ingen

Studieprogresjonskrav

Bestått eksamen fra første studieår i Bachelor i Sosialt arbeid, samt bestått praksis.

Pensum og anbefalt litteratur

Det knyttes ikke eget pensum til Bacheloroppgaven.

Overlappende emner

Følgende emner gir studiepoengsreduksjon:
SA205S Bacheloroppgave, sosialt arbeid, 10 studiepoeng

Språk/Language:

Engelsk

Sosialt arbeid IV - SA235S

Studiepoeng 10
Nivå Bachelornivå (videregående)
Type emne

Valgbart

Varighet Ett semester
Undervisningssemester Vår 2013
Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår
Studiested Bodø
Ansvarlig fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap
Undervisningsspråk Norsk
Emneansvarlig Øystein Henriksen
E-postadresse oystein.henriksen@uin.no
Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Innhold

Emne er et valgbart fordypningskurs for både bachelor i barnevern og sosialt arbeid. Kjerne i emnet er sosialt arbeid innenfor ulike typer institusjon med særlig fokus på barnevern, psykiatri og rusbehandling. Konflikthåndtering, systematisk observasjon og ulike former for skriftlig fremstilling er også sentralt i emnet.

Følgende tema og problemstillinger blir behandlet:

 • Institusjonenes rolle i samfunn. Hvordan institusjoner blir brukt, og kritikk av dette.
 • Ulike former for sosialt arbeid innenfor institusjoner.
 • Problemstillinger knyttet til tvang i sosialt arbeid, og det juridiske grunnlaget for dette.
 • Utfordringer og ferdigheter i håndtering av konflikter.
 • Utfordringer og ferdigheter knyttet til ulke former for observasjon.
 • Utfordringer og ferdigheter knyttet til ulike former for skriftlig fremstilling.

Læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne ha:

Kunnskaper om bruk av institusjoner som hjelpetiltak i samfunnet, ulike typer institusjoner og ulike arbeidsmåter innenfor ulike institusjoner. Emnet gir også kunnskap om det juridiske grunnlaget for plassering i institusjon.

Ferdigheter i utøvelse av sosialt arbeid i institusjon, med et særlig fokus på konflikthåndtering, observasjon og skriftlig fremstilling.

Generell kompetanse i kritisk refleksjon om god og problematiske sider ved bruk av institusjoner i sosialt arbeid.

Tilbys som frittstående kurs

Nei

Forkunnskapskrav

Bestått samtlige eksamener på 1. studieår bachelor i barnevern eller sosialt arbeid, samt bestått praksis.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen anbefalinger utover det som kreves.

Undervisningsform

All undervisning gjennomføres ”ansikt til ansikt” på studiestedet

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og veiledning. Deltagelse i seminarer og gruppearbeid er obligatorisk

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig oppgave. Evalueres med bokstavkarakter. 10 studiepoeng.

Studieprogresjonskrav

Bestått eksamen fra første studieår i Bachelor i Barnevern eller Bachelor i Sosialt arbeid, samt bestått praksis. Ex.phil. kan i særskilte tilfelle vurderes som et unntak fra denne regelen.

Pensum og anbefalt litteratur

 • Garsjø, Olav 2008: Institusjonssosiologi. 2. Utgave. Gyldendal Akademiske
 • Tjersland, Odd Arne, Gunnar Engen og Ulf Jansen 2010: Allianser. Verdier, teorier og metoder i sosialt arbeid. Gyldendal Akademiske.
 • Ekeland, Tor-Johan 2010: Konflikt og konfliktforståelse for helse- og sosialarbeidere. 3 opplag. Gyldendal Akademiske

Overlappende emner

-