Språk/Language:

Engelsk
>> Studie-/fagplan uten emnebeskrivelse

Helsepedagogikk for helsepersonell og brukere

Grad Kortere studier/kurs
Studiepoeng 30
Varighet Høst 2012 og vår 2013
Heltid/deltid Deltid
Studiested Bodø
Ansvarlig fakultet Profesjonshøgskolen
Studieprogramansvarlig Førsteamanuensis Wenche Bjarnedotter Sørfonden
E-postadresse Wenche.sorfonden@uin.no
Telefon 75517555
Studieveileder Gisle Pettersen
Undervisningsspråk Norsk

Opptakskrav

Treårig høgskole/universitetsutdanning innen helse- og sosialfag.

Realkompetanse

Brukere tilknyttet brukerorganisasjoner kan tas opp til studiet på bakgrunn av en realkompetansevurdering.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Eksamensbestemmelser finnes i ”Forskrift om studier og eksamen for Universitetet i Nordland (UiN)” samt eget ”Reglement for eksamenskandidater ved UiN”. Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Karakter kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

”Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland (UiN)” og lokale reglement og retningslinjer på www.uin.no/Lover og Reglement.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Introduksjon av studiet

I Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m., Rundskriv 1-59/2000, og Lov om pasientrettigheter Rundskriv 1-60/2000, fremkommer det at opplæring av pasient og pårørende er en av sykehusets fire hovedoppgaver. I St.meld nr. 47 Samhandlingsreformen vurderes det å etablere lærings- og mestringssentre i kommunene for å sikre helhetlig tjenestetilbud. Å planlegge og gjennomføre ulike opplæringstilbud i samarbeid med brukerne krever kompetanse og forståelse for hvordan kunnskap kan og bør formidles til pasienter, brukere og deres nære pårørende.

Beskrivelse av studiet

Helsepedagogikk er et nett- og samlingsbasert studietilbud på 30 studiepoeng, hvor hensikten er å gi økt kompetanse i helsepedagogisk arbeid. Studiet er en valgfri modul i master i klinisk sykepleie, men kan også tas som en selvstendig videreutdanning. Studiet er egnet for helse- og sosialarbeidere i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Læringsutbytte

 Kandidaten skal:
• Kunne formidle kunnskap og informasjon til personer med kronisk
sykdom/funksjonsnedsettelse og deres pårørende
• Skal kunne gi informasjon, kunnskap og opplæring på bakgrunn av fagkunnskap og brukerkunnskap
• Skal ha kunnskaper om helsepedagogikk og helsepedagogisk arbeid
• Skal kunne planlegge, gjennomføre og evaluere undervisnings- og læringstilbud
• Skal kunne drøfte betydningen av deltakerperspektiv og brukermedvirkning
• Skal ha forståelse for at helsepedagogisk arbeid bygger på respekt og likeverdighet


Klikk på emnekode for å se emnebeskrivelse, eller trykk "Studieplan med emnebeskrivelse" (øverst på siden) for å se komplett studieplan med alle emnebeskrivelser.

Utenlandsopphold:

Ingen avtaler.

Jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse til å arbeide med helsepedagogikk, f.eks i lærings- og mestringssentre, men også for helse- og sosialarbeidere i klinisk praksis.

Oppnådd kvalifikasjon

Etter avsluttet 30 studiepoeng har studenten en videreutdanning, men kan studere videre til masternivå.

Sist oppdatert av: Geir Fjeldavli, 28.03.2012 15:37
« Tilbake

Emner